Staršovstvo

 
To obojí jsem viděl ve dnech své marnosti: Spravedlivý ve své spravedlnosti hyne a ničema je ve své špatnosti dlouho živ.
Nebuď příliš spravedlivý a nepočínej si nadmíru moudře. Nač se budeš ničit?
 

Kazatel 7:15-16, verš pro staršovstvo na r. 2020

 

    V čele našeho sboru podobně jako ve sborech v první církvi jsou volení „starší“ (což není popis věku, ale je to český překlad řeckého slova „presbiteroi“), kteří spolu s kazatelem tvoří vedení sboru. Staršovstvo má duchovní odpovědnost za sbor a jeho vedení a pokud nejsou ve sboru diakoni (mající na starosti hospodářské záležitosti) připadá na staršovstvo i tato starost. U baptistů ale nemá staršovstvo mandát o všem rozhodovat. O důležitých záležitostech musí rozhodnout na tzv. sborové hodině celý shromážděný sbor. Staršovstvo se schází podle potřeby (ale nejméně jednou za měsíc), řeší důležité nebo neodkladné záležitosti, připravuje program pro sbor a jeho „provoz“ i pro sborové hodiny, mluví o sborových problémech a společně se také za sbor a všechny potřebné záležitosti modlí. Na setkání staršovstva ale mohou přicházet se svými návrhy nebo připomínkami i ostatní členové sboru.