Mládež

 
V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout.
 
Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.

 

Galatským 6:9-10, verš pro mládež na r. 2019

 

    

        Jsme společenství mladých věřících, kteří přijali oběť Pána Ježíše Krista a stejně tak jeho svrchovanou moc do svých životů. Toužíme v první řadě oslavit svými životy Boha, budovat naše životy a náš vztah k Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu na základě zjevených pravd Písem Svatých a skrze to být světlem a solí tam, kde nás Bůh postaví. Rádi přivítáme každou novou tvář!

        Jako mládež našeho sboru se v současné době scházíme každou neděli od 16h. Program mládežnického setkání se sestává ze společných modliteb, zpěvu duchovních písní, studia Božího Slova a dalších i neformálních aktivit například u čaje. Aktuálně se scházíme v počtu přibližně 10 lidí ve věkovém rozpětí asi 15-30 let.

        Organizaci nedělních ale i dalších setkání zajišťuje vedoucí mládeže (kontakt. 606 734 449), ale do samotného průběhu jsou různými službami zapojeni téměř všichni. Vyučování a studium Písma je zajišťováno mládežníky, ale příležitostně nám poslouží bratr kazatel, který se mládežnického setkání účastní nebo i jiní bratři starší. Mládež se snaží zapojovat i do sborového života. Chlapci si stejně jako další bratří připravují modlitební úvahy ke společným modlitbám, dále sloužíme zpěvem a hudebním doprovodem během bohoslužeb, zajišťujeme chod sborového webu, ale hledáme i další možnosti, kde bychom se mohli uplatnit s tím, co od Boha máme, ať už jsou to naše talenty nebo naše mládí.