Životní štěstí

18.12.2011 23:46


    Efezským 1:3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů (...).

    Jak prožít šťastný život? To je otázka, na kterou hledají odpovědi již mnohé generace lidí. Je štěstí otázkou peněz, meditace či léků? Žijeme v době, kdy zástupy lidí navštěvují psychiatry a s neidentifikovatelnými problémy se svěřují lékaři se svými depresivními stavy. Lidé jsou nešťastní. Rozpadající se manželství, děti z neúplných rodin, konzum, vykořiśťování, stres, nenávist a všudypřítomná smrt. Existuje odpověď?

    Křesťané i dnes stále věří, že odpověď na tuto otázku zůstává už po tisíce let stejná. Vědel to izraelský král David, stejně jako apoštol Pavel a statisíce dalších. Věříme, že odpověď na tuto hlubokou tužbu člověka Bůh lidem zjevil v Bibli, Písmu Svatém, které je opravdovým Božím slovem! Pán Ježíš Kristus ve svém nejslavnějším "kázání na hoře" předkládá 9 blahoslavenství. Chcete-li, 9 prohlášení o štěstí člověka. Připomeňme si je právě dnes!


Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze pokorným, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.


Matouš 5:3-11

Každý, kdo se nově narodil z Ducha Svatého a následuje Pána Ježíše Krista, prochází, jak jsme četli výše, nejrůznějšími životními okolnostmi. Učedník je pronásledován a často pláče. Přesto však má stálou naději! Je obdařen pokorným srdcem obmytým krví smíření. Je milosrdný a šíří Boží pokoj. S vědomím nadcházejícího soudu nese zprávu o smíření celému světu. Takového člověka Pán Ježíš prohlašuje za blahoslaveného. (jiný překlad: šťastného). Je to Boží pohled na to, co je pro člověka dobré. Lidé totiž často dělají spoustu věcí, aby si zajistili spokojený a kvalitní život. Ale když se jim to náhodou nepodaří, přestává mít jejich život smysl.

    Na začátku jsme si položili otázku "Je možné najít odpověď na životní štěstí"? Bible říká, že pravé štěstí je skryto v náseledování Pána Ježíše Krista. On je dárcem toho pravého duchovního bohatství, které jediné dokáže zaplnit díru v lidském nitru. Myslíš, že po tom touží i Tvoje srdce? 

DK

 

Obrázek je použit ze stránek livingmyfaith.blogspot.com

 

Články mládeže