Proč je evoluce v rozporu s Písmem svatým

20.02.2012 11:40

    2. Petrův 3:5 Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím.

V dnešní moderní společnosti panuje názor, že svět vznikl Velkým třeskem, život náhodou a jednotlivé druhy postupnou evolucí - nevyjímaje člověka. Tato teorie je široce protknuta dnešní vědou i laickou společností a co ne nejsmutnější, dokonce i Kristovou církví. Při nedávném rozhovoru s jedním svým známým věřícím jsem mu položil následující otázku: ,,Doufám, že ti je jasné, že evoluce je v rozporu s 1 – 2. kapitolou Genesis?“  Odpověď byla naprosto šokující, řekl: „Ne, nemám pocit, že by byly v přímém rozporu.“  Tato zkušenost mě vedla k napsání tohoto článku. Spojení evoluce a křesťanské víry se obecně nazývá teistická evoluce. Chtěl bych tento týden ukázat, že rozdílný pohled na první kapitoly Bible není závislý na odlišném výkladu a úhlu pohledu, nýbrž na záměrném přehlížení faktů, jak to popisuje náš stěžení verš (2 Pt 3:5). Dnešním článkem chci ukázat, že k následujícím závěrům může dospět kdokoli jednoduchou dedukcí založenou na prostém čtení biblického textu.

    Za prvé se v Písmu dočítáme, že svět byl utvořen během 6-ti dnů. Zde máme první a zásadní rozpor. Evoluce naopak tvrdí, že k vytvoření světa bylo zapotřebí miliard let. Z tohoto titulu se mnozí domnívají, že se zde jedná o jakési metaforické vyjádření jednotlivých etap vývoje země. Není tomu tak. Každý den je popsán následujícím způsobem: „… a byl večer a bylo ráno, den druhý.“ Toto označení v židovském chápání znamená „jeden den, který trvá od jednoho západu slunce k následujícímu“ (ČSP překládá 5. verš 1. kapitola Genesis takto: „Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den). Další důležitou informací je to, že stvoření se odehrává na zemi, kde už byl rozdíl mezi dnem a nocí (Gn 1:5) a také to, že Genesis napsal Mojžíš, který vše vysvětluje z pohledu lidského chápání času. Předpoklad, že by evoluce měla proběhnout během několika dnů, je holý nesmysl.

    Rád bych se v souvislosti s předchozím odstavcem zastavil nad 2. Petrovou 3:8, kde se píše:Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den’.“ Na základě tohoto verše někteří zpochybňují 6 dnů stvoření. Mezerou tohoto zpochybnění ale je kontext! Petr naprosto nemluví o minulosti ale naopak o budoucnosti a vztahuje toto tvrzení na příchod Pána Ježíše. Zadruhé nelze toto tvrzení brát jako změnu časomíry, nýbrž pouze jako metaforické vyjádření Boží svrchovanosti nad roky, hodinami a minutami. Vysvětlím to následujícím příkladem:

    Přijdete do obchodu a slyšíte milionáře, jak si kupuje mikrovlnku za 1 000 Kč. Když otevře nabitou peněženku, vypadne mu z ní 10 000 Kč a pronese: „To si nechte, tisícovka - to je u mě jako deset tisíc.“ Vy na to koukáte a zapamatujete si to. Když si pak jdete koupit nový počítač, který stojí 10 000 Kč a prodavač vás vyzve k zaplacení částky, vy mu dáte tisícovku se slovy, že jste slyšeli, že tisícovka je jako 10 000 Kč… Asi na vás zavolá psychiatra. Milionář, kterého jste slyšeli, neměl samozřejmě ambice dělat měnovou reformu, chtěl jen vyjádřit svojí nezávislost na penězích. 

    Stejně tak je to i s 2. Pt 3:8; Bůh zde nestanovuje novou časomíru! Pokud bychom toto implantovali doslovně na 6 dní stvoření, pak by svět byl stejně tvořen jen 6 000 let a z hlediska evoluce se za tuto dobu nestane zhola nic. Pokud bychom však tuto časomíru chtěli implantovat obecně, museli bychom to vztáhnout na každé jiné místo Písma, kde se vyskytuje slovo den a i my dnes bychom se měli podle toho řídit. To je absurdní. Písmo je potřeba vykládat a rozumět mu! Nelze si svévolně vytrhnout kdejaký verš a připojit ho k libovolné části Bible jen proto, že se zde vyskytují stejná slova.

    Za druhé je zde jasně vidět, že Bůh už od začátku tvoří vše dobré. Je tu jistý poukaz na Boží dokonalost. („…Bůh viděl, že to bylo dobré.  Ge 1:12). Není zde jediný náznak toho, že by Bůh chtěl něco, co stvořil, nadále měnit. Jakákoli nespokojenost s Božím stvořením a Jeho řádem je záležitostí výhradně lidské přirozenosti. Někteří křesťané si vysvětlují Boha jako sochaře, který udělá nějaký prototyp a posléze ho přetváří skrz nekonečné množství verzí, až nakonec dospěje k tomu dokonalému. To je však v rozporu s předchozím tvrzením.

    Evoluce předpokládá, že člověk je v podstatě vyvinuté zvíře; to je však v rozporu s Gn 1:26-27, kde se píše: I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Rád bych také poukázal, že Bůh během jednoho dne stvořil člověka jako muže a ženu. Ne tedy jen jako samce a samici! Člověk se totiž od zvířete liší důležitou vlastností a to tím, že „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. Navíc kdyby se během jednoho dne měly na zemi vystřídat všechny stádia vývoje člověka, nezbylo by na žádný druh z žebříčků ani vteřina života. Bůh ale takovéhle kompromisy nepotřebuje!  Všemohoucí Stvořitel nepotřebuje dělat něco z něčeho a pouhé věci jen upravovat. On má moc vytvořit dokonalé z ničeho!

    Na závěr bych chtěl říct, že není věda jako věda. Nemám osobně nic proti zkoumání čehokoli: přírody, člověka, země…i historie. Faktem ovšem je, že některá věda je v rozporu se svědectvím Bible více a jiná méně. Například taková kardiologie je s Písmem v rozporu daleko méně než třeba psychologie. Matematika dozajista nepůjde do konfliktu s Božím slovem tak často jako historie. Věřím, že existuje spousta křesťanů, které Bůh povolal, aby se věnovali vědě. Je však spousta vědců, kteří jsou sice zároveň také křesťany, ale jejich duchovní zrak je zkalený. Chci tím říci, že věda je dobrá do té míry, do které je v souladu s vírou Pána Ježíše Krista a může nám zjevovat „pravdy s malým p“. Pravda s velkým P je však jen jedna a je zjevena v Boží knize. Někteří lidé (mezi nimi i spousta křesťanů) však budou i nadále věřit teorii evoluce, ne však proto, že by chápali Písmo jinak, ale "...neboť to chtějí" (2 Pt 3:5).

DK