Laciná a drahá milost

10.02.2012 18:26

Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.

(1. Korintským 6:20)

Často slýcháváme v různých anketách odpovědi typu: „S myšlenkou existence Boha bych zas takový problém neměl, ale mám hrozný problém s církví, protože ta „káže vodu a pije víno“. Kde je ale příčina? V dnešním článku budeme zkoumat své životy pod vlivem Božího slova, abychom opravdově porozuměli principu drahé Boží milosti. Neporozumění a dokonce záměrné pokřivení této Pravdy je útokem na samou podstatu evangelia a vede k tomu, o čem píše Svatý Apoštol Pavel: „Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;“ (Filipským 3:18 CSP)

    Když vydává prezident amnestii, tak říkáme, že „udílí milost“. Když paní učitelka v pololetí dává žákům, kteří mají známku „někde mezi“ tu lepší z nich, říkáme, že se nad tím, či oním žákem „smiluje“. Milost však také volá k nápravě! Recidivista, který už jednou amnestii obdržel a znovu spáchal trestný čin, bude panem Prezidentem hodnocen zcela jinak - stejně jako žák, který si nechal v pololetí dát lepší známku, ale učit se víc nezačal. Takoví lidé nemůžou již nadále počítat s milostí, protože dali najevo, že si oné milosti vůbec nevážili a naopak jí pohrdli a zneužili. Udělovat milost stále znovu bez toho, abychom požadovali nápravu, není milosrdenství, ale pošetilost!

    Tyto dva příklady jsem použil, abych ilustroval, že milost je obrovský závazek, který zavazuje toho, kdo ji přijímá, k činům vedoucím k nápravě. Stejné je to i s Boží milostí, evangeliem, které se Bůh rozhodl zvěstovat do všech koutů světa. Je to milost, vykoupená krví Božího Syna, který se sám dobrovolně obětoval, jako ten, kdo splatí obrovský dluh celého lidstva vůči Stvořiteli. Z jakéhokoli pohledu to byla obrovská cena, kterou samotný Bůh musel zaplatit, abychom my, kteří jsme byli pozváni k účasti na této milosti, unikli soudu a měli účast na věčném životě v Božím království. Ty samé lidi však také Bůh volá: s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. (Filipským 2:12 B21) A to je Boží slovo! To je Evangelium! To je milost, která (jak se dočítáme v našem stěžením verši pro tento týden) byla velmi drahá. Dokonalým způsobem to vyjadřují následující slova:

Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku,(Titovi 2:11-12 CSP)

    Čemu tedy říkáme „laciná milost“ si už můžeme všichni určitě dobře domyslet. Je to světonázor, který odděluje dvě neoddělitelné věci: Odpuštění a změnu života. Laciná milost hlásá, že stačí přijmout Ježíše Krista jen jako svého Spasitele a ne už jako Pána. K laciné milosti však patří i laciné pokání. A s takovým se Bůh nespokojí.

    Vzniká otázka: Existuje taková milost? Odpověď je jednoduchá: Nikoli. Je to ďáblův klam, léčka, do které se mu daří chytat bláhové duše (byť se nazývají křesťany, byť jsou věřící). Takový lidé, kteří se spolehnou na lacinou milost, spasení jistojistě nedojdou. Existuje totiž jen jediná Milost, jediné Evangelium! A to je evangelium Pána Ježíše Krista zjeveného nám v Písmu Svatém. Jediná naděje na záchranu!

    Tak se naplnilo Písmo: 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost' a byl nazván 'přítelem Božím'. (23)Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! (24)Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? - (25)Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (26)(Jakubův 2:23-26 ČEP)

    Tento text nám zjevuje důležitou skutečnost. A to tu, že pravá spasitelná víra se u vyvoleného člověka projeví skutkem a životem, který je v souladu s Písmem svatým. Spasený člověk vstupuje do předem připravených dobrých skutků a nese ovoce Ducha. Učinil Ježíše Krista nejen svým Spasitelem, ale také svrchovaným Pánem a Vládcem. Každý den křižuje své tělo, aby plnil Boží vůli.: „Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. (24)(Galatským 5:24 CSP) Člověk, jenž se stal nejen Kristovým obdivovatelem, ale také jeho učedníkem, je člověk, který má být z moci Ducha svatého obrazem Krista zde na zemi. Není tedy Bohu ostudou.

    Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. (8)Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. (9)Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. (10)Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. (11) (2. Petrův 1:8-11 CSP)

    Co Apoštol Petr myslel „těmito vlastnostmi“? Čtěme v předchozím verši: víru, ctnost, poznání, sebeovládání, vytrvalost, zbožnost, bratrskou náklonnost a lásku. (1. List Petrův 1:5-7 ČSP)

    A tak, protože jsme byli omilostněni, rozhojňujme se v těchto vlastnostech a ještě v dalších: Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, (22)mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.(23)(Galatským 5:22-23 CSP) BŮH NÁS VOLÁ, ABYCHOM PŘETÉKALI JEHO CHARAKTEREM!

    Usvědčuje tě Boží Duch, že i ty si se stal obětí oné laciné milosti, která ti nedává ani šanci se změnit? Bůh tě touží zahrnout opravdovou Milostí: Opravdovou svobodou - svobodou od hříchu. Otevři své srdce Duchu svatému a pros Boha o odpuštění! Přestaň sedět na dvou židlích! Podřiď se Bohu a vzepři se ďáblu. Zavři dveře jemu, světu i své staré přirozenosti. Vezmi na sebe svůj kříž - čti Písmo a nech se proměňovat! O své nové radosti se sdílej s lidmi okolo sebe. Důvěřuj Pánu Ježíši Kristu!

    Synové zatracení však vždycky budou páchat skutky temnoty. Přestože o sobě můžou říkat, že jsou křesťani, přestože můžou být věřící, ba dokonce mnozí z nich i pokřtěni. Ale jejich skutky je samotné usvědčují! Nejsmutnější na tom je, že si mnoho z nich bude až do smrti myslet, že jsou spaseni. Tuto naději jim totiž dala ona „Laciná milost“.

DK