Kdo bude shledán lehkým

10.05.2012 21:46

Daniel 5:27 Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.

 

Kdo z moderních lidí nemá dnes touhu poté, co si stoupne na váhu: být shledán lehkým, nebo alespoň lehčím, než je?! Nemělo by tomu být ale tak v případě Božího vážení. Nastane den, kdy Bůh veškeré své stvoření postaví před soud, jak pravý Písmo: Římanům 14:10 (…)Však všickni staneme před stolicí Kristovou. Nikdo z nás neunikne tomu, abychom vydali počet ze svého jednání.

    Král Belsazar, kterému je tento výrok určen byl prostopášník, který si nevzal ponaučení ze svého otce – krále Nabuchodonozora, který na konci svého života učinil vyznání: Daniel 4:34 Nyní tedy já Nabuchodonozor chválím, vyvyšuji a oslavuji krále nebeského, jehož všickni skutkové [jsou] pravda, a stezky jeho soud, a kterýž chodící v pýše může snižovati. Přesto, že jeho otec uznal, že Bůh je jeden, a že není radno ho rozhněvat, Belsazar pořádá hostiny, kde pili víno z nádob ukořistěných v Jeruzalémském chrámu (Daniel 5:2-3) a chválili bohy Daniel 5:4 zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné a kamenné.  Jaká to drzost a opovážlivost od člověka, který se měl poučit z chyb svého otce i jeho konečného vyznání a celým srdcem se klanět s úctou jedinému Bohu Hospodinu. Římanům 2:4 Čili bohatstvím dobrotivosti jeho a snášelivosti i dlouhočekání pohrdáš, nevěda, že dobrotivost Boží ku pokání tebe vede? 5 Ale podle tvrdosti své a srdce nekajícího shromažďuješ sobě hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího, 6 Kterýž odplatí jednomu každému podle skutků jeho.

    Jeden z největších kazatelů všech dob Jonathan Edwards (1703 - 1758) ve svém nejslavnějším kázání, které se jmenuje ´Hříšníci v rukou hněvajícího se Boha´ zmiňuje: "Není nic, co chrání hříšníka vteřinu, co vteřinu od pekelných plamenů, než Boží zalíbení." Je to pouhé Boží rozhodnutí, že se mu zalíbilo mě i tobě dát ještě čas k pokání. Zjevení Janovo 3:2 Budiž bedlivý, (…) Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. Nikdo z nás nemůže zařídit to, aby jeho skutky byli před Bohem dostatečné, než že bude litovat svých hříchů a spolehne se na přičtení Kristovi spravedlnosti, která jediná je dostačující.

    Ono poslední slovo ze Zjevení však je adresované věřícím. Kolosským 3:1-2 Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. O svrchní věci pečujte, ne o zemské. I ten, kdo již přijal Kristovu spravedlnost musí neustále zápasit o to, aby byl Kristus jeho největším zájmem. (viz. kniha Christian´s great interest – Křesťanův největší zájem od puritána Rev. Williama Guthriee (1620-1665)) Efezským 3:18 Abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všemi svatými, kteraká by [byla] širokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost, 19 A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste [tak] naplněni byli ve všelikou plnost Boží. Křesťan, který nemá za svůj největší cíl být naplněn až do vší plnosti Boží a neobětuje tomuto cíli vše, bude …shledán lehkým (Da 5:27) Příklad opravdového zájmu o oddanost Kristu shrnuje sloka jedné známé duchovní písně:

 

Na hranici mučedník stál,

Odvahu oheň nezdolal,

Ni smrt ho neděsí;

Já ptal se: „Odkud síla tvá?“;

On k nebi se vítězně podívá,

A dí: „Kristus je vše“.

Kristus je vše, Christ is all, W. A. Williams

 

    Matouš 13:45-46 Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu dobrých perel. Kterýž nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což měl, a koupil ji. Království Boží je jediný poklad, pro který stojí obětovat vše. Kdo položí byť i svůj život, aby získal Boží království, bude dozajista tím nejbohatším v nebi. Kdo otevře naše oči, abychom viděli naši duchovní chudobu!? Zjevení Janovo 3:17-18 Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý. Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. Dokončeme tuto citaci slovy Apoštola Pavla Efezským 1:18 (…) která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých, Filipským 3:8 (…) všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za smetí, [jedné] abych Krista získal,

    Rozhodnutí založit své jediné bohatství na poznání Krista není jenom jednorázovým rozhodnutím před křtitelnicí, ale je to dlouhodobý cíl, který má řídit naše kroky každý den po všechny časy, až do doby, kdy Bůh zváží náš duchovní majetek. Nepohrdněme dědictví v Kristu a využijme čas, který nám ještě zbývá, abychom do nebe nepřišli s prázdnýma rukama. Jak pravý stará anglická píseň: „Už brzo spatříme Jeho tvář. Jak smutné bude, ukázat se před Ním s prázdnýma rukama.“ (Above Thine Own Ambitions Here – Nade všechny tvé ambice, Tis Heaven) Čas soudu je blízko, Římanům 13:12 Noc pominula, ale den se přiblížil () Kéž ať nejsme shledáni lehkými…

 

DK