Jistota spasení

18.12.2011 22:40

     Titovi 3:5:  On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

     Tento týden si můžeme znovu připomenout, jak je to s jistotou našeho spasení. Bible o tomto tématu mluví jako o "přilbě spasení". Mnoho lidí - zvlášť na začátku cesty - bojuje s tím, jestli opravdu to, co vírou přijali, také dostali. Z míry nás vyvádějí různé pocity, situace nebo lidé. Je vůbec nějaká šance postavit svůj život na naději ve večný život? Můžeme mít v tomhle svět vůbec nějaké jistoty?

     Mnoho lidí dnes tvrdí, že spasení není nic, o čem by člověk mohl vědět, že to má, a že záleží na tom, jak budeme žít. Pravdu mají určitě v tom, že ne vždy je spasení nějak cítit. Nelze nahmatat, ani si k tomu nemůžeme čichnout. Bůh však o spravedlivém říká, že bude žít z víry!  Můžeme se spolehnout na spásu ze skutků? Pojďme si připomenout známé verše: Bůh říká, že každý člověk je hříšný (Římanům 3:23 - Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy) a stanovuje trest za hřích (Římanům 6:23 - Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu).  Líbilo se mi jedno přirovnání: Představte si, že byste spáchali přestupek, nebo dokonce trestný čin a dostali povolání k soudnímu přelíčení. Žalobce vznesl obžalobu proti vám a navrhuje trest, který vám podle zákona náleží. Trest se opravdu zdá být spravedlivý. Soudce se ptá: Milý/á mládenče/slečno máte k tomu něco? Chcete uvést nějaké důvody, proč si myslíte, že byste něměla podstoupit tento trest? Vy se sebejistě usmějete: ,,No, ...Chodím pravidelně do kostela, ostatní zákony jsem přece neporušil/a a podívejte kolik jich dodržuji, jezdím vpravo, když někdo potřebuje pomoct, tak pomůžu..., včera jsem umyl/a nádobí." Teď si představte obličej soudce a státního zástupce. Kdybych já byl na jejich místě, myslím, že bych nevěděl, jestli se mám smát, brečet nebo zalézt pod stůl. Princip soudu je přeci trestat přestoupení! Myslet si, že mi bude odpuštěno na základě toho, co ze zákona všecko dodržuju je absurdní nesmysl. Dodržování se přeci předpokládá!

     Nárok zákona nepřestoupit ani jediný příkaz je pro člověka zhola nemožný, jak jsme si citovali v úvodu. Bůh ale v Písmu Svatém zaslíbil: Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do život.(Jan 5:24). Toto je Boží promluva k člověku. Je to zaslíbení věčného života pro každého, kdo uvěří, že Ježíš je Mesiáš. Postavme se tedy pevně na toto Slovo pravdy a radujme se z věčného a nového života, který začíná už nyní, a který příjmáme jedině vírou!

 

Ještě nevěříš?

Milý/á příteli/přítelkyně nejsi náhodou před Bohem ve stejné pozici jako v našem příkladu? Bůh, Stvořitel, stanovil zákony tohoto světa, dodržování se předpokládá. Nechtěl by jsi alespoň jednou vzít do ruky Jeho knihu, Bibli, aby ses ujistil, že jsi opravdu nepřestoupil žádnou z jeho norem? Pokud máš zájem číst více, můžeš si přečíst 4 Duchovní zákony, abys pochopil Boží plán záchrany. Vše, co se tam dozvíš je z Písma Svatého.

DK

 

Články mládeže