Díkuvzdání

16.10.2016 09:30

Dne 16. 10. 2016 proběhla v našem sboru slavnost díkůvzdání. Během dopolední bohoslužby jsme mohli být obohaceni skrze návštěvu sester z oragnizace Teen Challenge, která se věnuje pomoci lidem nejen drogově závislím. Jejich služba je však zaměřena nejen na samotný boj se závislotí, ale především na vedení ztracených duší ke Kristu. Z Boží misloti jsme si tak mohli poslechnout několik svědectví ze života sester a stejně tak ze života ženského střediska v Poštovicích odkud za námi sestry přijely.

Po skončení dopoledního shromáždění jsme se mohli těšit z dalšího obecenství, tentokrát u společného oběda. Od 14 hodin pak proběhlo ještě odpolední shromáždění, kde mohli vyjádřit vděčnost Bohu i naše děti skrze připravené písně a básně a nechybělo samozřejmě ani kázání z Božího Slova.

Sestrám z Teen Challenge děkujeme za návštěvu a především děkujeme Hospodinu za každý dobrý dar, který z Jeho ruky smíme přijímat.