Dětský vánoční muzikál Andělé

16.12.2011 18:00

    Jak už je ve sboru tradicí, na Vánoce vystupují se svým programem děti. Letos si nacvičily muzikál Andělé původem z Ameriky, jehož děj se odehrává v nebi, kde andělé očekávají velikou událost, která nemá v dějinách obdoby. Členové andělského sboru sice netuší, co se stane a jakou úlohu přesně v tom budou hrát, přesto se však poslušně pouští do cvičení písně, která se má rozeznít jedné noci na nebi nad Betlémem.

    Muzikál byl pojat především jako evangelizační akce. Osobně byli zváni přátelé, známí a rodinní příslušníci, den předtím byly ve městě také rozdávány pozvánky. Pán Bůh tato pozvání požehnal a účast byla hojná. Celý sál modlitebny byl plný, a hodně nevěřících mohlo slyšet tu dobrou zprávu Vánoc, že přišel Mesiáš, co to pro člověka znamená a jaká má být jeho patřičná reakce. Zda rozeseté zrno přinese užitek, záleží již na nebeském Otci.

Verše k akci

Žalm 103:20 - Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!

Žalm 148:2 - Chvalte Ho, všichni jeho andělé, chvalte Ho, všechny jeho zástupy.

 

Svědectví:

    Jelikož píšu toto krátké svědectví v jakémsi mezidobí mezi premiérou a chystanou štědrovečerní reprízou, je možné že nedokážu zachytit všechny detaily a postřehy, které jsem si jako divák mohl z tohoto muzikálu přinést. Přesto mi nezbývá nic jiného než vyjádřit Pánu Bohu velikou vděčnost, že se nám podařilo ve sboru již poněkolikáté připravit evangelizační večer s pěkným a nápaditým programem. Myslím, že je nutné poděkovat dětem i učitelům besídky a vůbec všem, kteří se na přípravě muzikálu podíleli. Práce v Pánu nikdy není marná - a jak jinak lépe oslavit jedny z nejkrásnějších svátků v roce, než hlásat lidem tu největší novinu, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby každý kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Což bylo umocněno tím, že nám tuto zvěst ve svých písních i slově zvěstovali naši nejmenší – a to jistě jen tak někoho nemohlo nechat chladným. Jsem pevně přesvědčen, že si to Duch svatý použil a dotýkal se srdcí všech, kteří tam byli – jak je psáno:  Chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! (Žalm 8:3, B 21). Jak již bylo zmíněno v úvodu – sál byl plný; Pán požehnal a na muzikál se nechalo pozvat spoustu hostů a našich přátel, kteří ještě Pána Ježíše nepřijali jako svého Spasitele a Pána. Jistě zde byli i tací, kteří překročili práh modlitebny úplně poprvé v životě. Náš bratr Tomáš Husár jistě hned v úvodu oslovil mnohé svým osobním svědectvím, o tom jak uvěřil a co pro něho znamená život s Pánem Ježíšem. Nutno také doplnit, že díky našim sestrám, které připravili skvělé vánoční občerstvení a našim mládežníkům, kteří nás obsluhovali, bylo možné se po muzikálu zdržet a v osobních rozhovorech lidem svědčit, z čehož jsem měl obrovskou radost.

    Na závěr bych již jen poznamenal – a věřím, že se mnou budou všichni bratři a sestry za jedno – že nám nezbývá nic jiného, než poděkovat a vzdát chválu a čest našemu drahému Nebeskému otci za jeho vedení a pomoc při zvěstování té převzácné zvěsti o narození Jeho Syna a našeho Pána Ježíše Krista na tento svět a samozřejmě i nadále naslouchat Duchu Svatému a být připraveni vstupovat do dalších evangelizačních akcí, které má pro nás Pán připravené. 

    Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.

(LT)