Charakteristika a fungování prvotní církve podle 1- 6 kap. Skutků

12.02.2012 13:18

 

Prvních šest kapitol Skutků nám ukazuje na období vzniku církve, to čím se projevoval navenek ale i uvnitř. Jak byla vnímána sekulárním okolím, jaké bylo její ovove i způsob a vedení, neboli „vnitřní organizace“.

    Klíčové místo z celých Skutků, které popisuje podstatu církve je druhá kapitola. Nutné je poznamenat, že prvních šest kapitol se především výhradně váže k církvi jeruzalémské a postupně i k církvi jako takové. Tím zásadním impulsem pro vznik Církve Kristovy byl zásah shora – viditelné (fyzické ) uskutečnění, neviditelné (neuchopitelné) podstaty Ducha Svatého.“Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš,ale nevíš,odkud přichází a kam směřuje.Tak je to s každým,kdo se narodil z Ducha. (Jan 3.8)

    

    Důležitým faktorem, který předcházel nadpřirozené události seslání Ducha svatého v podobě ohnivých jazyků byla poslušnost. Úvod do knihy Skutků nám právě hned v první kapitole, ukazuje několik důležitých faktů, po kterých následovalo právě onen nadpřirozený zásahu do života učedlníků právě o Letnicích.

    Pán Ježíš po svém zmrtvvýchvstání čtyřicet dní mnoha důkazy  upevňoval jejich víru – jistotu v tom, že žije, vyučoval o Božím Království, dal příkaz zůstat v Jeruzalémě (přestože nikdo z nich z Jeruzaléma nebyl) a čekat na zaslíbení ,dané Otcem, které zvěstoval už Jan Křtitel ale především Pán Ježíš. Vnitřního postoj srdce a jednání vyvolených apoštolů ještě před sesláním Ducha Svatého, spočíval v tom, co potom jasně charakterizovalo i nově vzniklou církev :

    a.) pravé (zdravé) učení. …“a učil je o království Božím.“

    b.) vytrvalé modlitby 

    c) jednomyslné „zůstávání spolu“ - Ti všichni se svorně a vytrvale modlili…(1 kap.3 a14 verš).

 

    Druhá kapitola Skutků nám ukazuje učedníky jako úzké společenství lidí, kteří v poslušnosti a společně, očekávají na daný slib. To nové a zásadní co začíná charakterizovat církev je ale změna učiněná Duchem svatým v životě každého z nich. Viditelně se projevila v nadpřirozených věcech:

    1.) mluvení v jazycích lidí z různých koutů tehdejšího světa

    2.) odvaha a moudrost veřejného slova (kázání apoštola Petra)

    3.) zázraky

    4.) reakce posluchačů na zvěstované slovo. Když to slyšeli,byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům:“Comáme dělat bratři?“ (2 kap.37 verš).

 

    Pán denně přidával do církve lidi ze všech skupin obyvatelstva – muže, ženy, kněží. Praktické působení Ducha svatého v životě církve se projevovalo v několika základních skutečnostech, opakovaně zmiňované nejen v prvních šesti kapitolách:

    1) Jednomyslnost společného obecenství – touha po rovnoprávném způsobu života uprostřed církve. Nikdo nevlastnil více než ten druhý. (2 kap. 45 verš.) 

    2) Vyučování apoštolů 

    3) Vytrvalé modlitby 

    4) Lámání chleba (poslušnost v příkazu Páně. (2 kap. 42-46 verš 

    5) Mocné divy - (2 kap. 43 verš), které byly zjevné jak uvnitř církve, (vysvobození z vězení (5 kap. 19 verš) Ananiáš a Zafira (5 kap. 5 verš),  tak i mimo ni (uzdravení chromého - 3 kap .7 verš a 5 kap. 16 verš.)

 

Činnost církve

 To, čím se projevovala církev navenek byla její čitelnost. Veřejně chodili na řádné židovské bohoslužby. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.(3 kap.1 verš). „Zdržovali“se v chrámě.Každého dne pobývali svorně v chrámu (2 kap. 46 verš a 5 kap. 12 verš). Byli tedy „známí“, všem lidem, ale i milí všem lidem (2 kap. 47 verš),zároveň měli úctu a respekt(!).Lidé,kteří stáli “vně“ měli z církvě bázeň a neodvažovali se k nim hlásit….a nikdo jiný se neodvažoval k nim připojit….(5 kap.13 verš).  Zřejmý důsledek mocných činů, které byly zjevné skrze působení apoštolů, ale i viditelná Boží svatost, která přebývala uprostřed nich (smrt Ananiáše a Zafiry). Bázeň padla nejen na ty uvnitř církve, ale i mimo ni. Jedním z důležitých znaků církve, bylo veřejné zvěstování Božího Slova v podstatě na každém místě: Petr všem shromážděným ve městě (2 kap.), Petr a Jan těm, co byli v chrámu (3 kap.), Petr a Jan před znalci zákona ( 4 kap.) a apoštolové před Saduceji a veleknězem( 5 kap.)

Základní zvěst církve zněla:

    1.) Ježíš je TEN Mesiáš

    2.) JE živý (zmrtvýchvstalý)

    3.) Důkazy pouze na základě Písem

    4.) Provinění (hřích) židů

    5.) Nutnost pokání jako jediná možnost odpuštění a návratu.

 

Způsob vedení

Od okamžiku zrodu církve o letnicích, až po první konflikt uvnitř církve, popisovaný v šesté kapitole,…“začali si ti z nich,kteří vyrostli mezi Řeky,stěžovat na bratry z židovského prostředí…“ je zřejmé, že vše, z lidského hlediska řečeno, stálo na apoštolech. Vzhledem k velkému a rychlému růstu,začala být služba jak směrem „ven“,tak i „dovnitř“ církve, nezvladatelná, a proto muselo dojít  k přerozdělení služeb jako důležítý krok k dalšímu fungování církve- Kristova těla. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,tak i my ač je nás mnoho,jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy (Řím.12 kap.5 verš).

    Zjednodušeně můžeme říci, že způsob vedení uvnitř církve se rozdělil na ty

    a) kteří měli na starost teologické vedení (kázání a modlitby),

    b) praktické vedení (služba při stolech).

    Důležitou věc, kterou nám Boží slovo říká je, že žádná z těchto služeb nebyla přednější, tak jak to často lidé chápou, ale naopak jak teologické tak i to praktické vedení círke vyžadovalo lidi plné Ducha Božího..Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů,o nichž se ví,že jsou plni Ducha a moudrosti a pověříme je touto službou.( 6 kap. 3 verš). Je zde důraz na plné odevzdání se Bohu. Zvláštním momentem je také ten fakt, že o tomto rozdělení služeb rozhodovalo na návrh apoštolů, celé shromáždění a apoštolové toto rozhodnutí potvrdili modlitbami a vzkládáním rukou.

 

    Tohoto modelu fungování uvnitř církve se mnozí snaží držet až do dnešní doby a je to model, který za splnění všech podmínek a důrazů, které měla první církev, spolehlivě funguje a přináší ovoce požehnání a růstu. Držme se tohoto příkladu v našich sborech i v dnešní ,nebo spíše právě v dnešní době tím více, čím více se Jeho návrat blíží.                                                             

(MHus)

 

Obrázek převzatý z : https://www.nccchurch.org/images/Small%20Groups.png