Bůh - jen úhel pohledu?

19.12.2011 00:02

    Galatským 1:9b: (…) Jestliže by vám kdo co jiného kázal mimo to, což jste přijali, prokletý buď. (BK)

Myšlenka relativní transcendentní bytosti, která je nosným pilířem všech synkretistických* hnutí, je dnes velmi populární. Bůh jako nedefinovatelný jev, jehož definice závisí na úhlu pohledu. Každé náboženství je tedy pokusem o vyjádření této podstaty a postojem k ní. Každé obsahuje určitou část pravdy. Sjednocením všech náboženství tedy logicky dospějeme k pravdě absolutní. Jak se k takovým vyjádřením má postavit biblický křesťan?

            Je neskonale skličující, že se většina křesťanstva kloní k této tezi a neřku-li jí dokonce podporuje. Oficiální hlava katolické církve – papež - je také hlavním iniciátorem ve sjednocování náboženství. Jan Pavel II několikrát vyjádřil velkou úctu a respekt k buddhismu a islámu. Při vstupu do mešity si zul svou obuv na znamení bázně. Poté při svém projevu zdůraznil že: „…máme stejného Boha.“ Jako vrchol své návštěvy políbil Korán. Pojďme se však podívat, co o tom všem říká Bible. Deuteronomium 13:7-9: Kdyby tě tvůj bratr (…) tajně naváděl slovy: Pojďme sloužit jiným bohům (…) některým z bohů národů, které jsou okolo vás, ať jsou blízko tebe či daleko od tebe, z jednoho konce země až na druhý, nesvoluj mu, (…). Z tohoto oddílu, jehož vynechané částí jen rozšiřují předcházející slovo, jasně vyplývá, že Hospodin, Bůh Izraele, není totožný s žádným jiným rádoby bohem jiného národa na světě, ač to mnozí tvrdí. Náš průvodní verš také mimo jiné tvrdí, že neexistuje jiná cesta ke spáse, než ta, která je uvedena v Novém zákoně. Všechny ostatní cesty jsou zavřené a jsou pod prokletím. Každý člověk, který se jimi vydává, vzývá a poslouchá démony (podle 1 K 10:20). Těmto lidem je potřeba: otevřít (…) oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou (…) obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘ (Sk 26:18)  Z této biblické pasáže vyplývá, že každý, kdo je příslušníkem jiného náboženství – pohan (z pohledu židovského) je pod mocí satanovou a nespěje k věčnému životu.

            Závěrem vyplývá, že jakákoliv mezináboženská spolupráce není možná podle 1 Korintským 10:21: Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů. A ještě důrazněji v 2 Korintským 6:15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Je vidět, že každá církev, která dnes tvoří mezináboženskou ekumenu, nemá s Kristem již žádný podíl. Budiž nazvána nevěstkou antikrista. Je však důležité doplnit, že ekumena, založená na Pravdě Božího slova a vedená Božím Duchem s lidmi a církvemi, které ze srdce následují Pána Ježíše Krista, je velmi žádoucí a nanejvýš užitečná.

 

DK

 

*spojujících rozličná náboženství

 

Články mládeže