Boží vyvolení

18.12.2011 23:41


    Jan 6:67 -68: Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života."

Náš Bůh je Bohem naprosto svrchovaným. Jemu patří celá Zem. Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám" (Izajáš 48,10). Může se nám to líbit nebo nemusí. Bůh je Všemocný. Má moc nad každým životem. V Bibli nacházíme mnoho veršů, které hovoří o tom, že spasený člověk byl vyvolen k věčnému životu. To je pravda Božího slova. Může se to zdát nespravedlivé. Nemůže snad všemohoucí, dobrý a spravedlivý Bůh zatvrdit nebo obměkčit lidské srdce? Může to být těžké přijmout, ale ve světle celého Božího charakteru musíme i tento počin vnímat jako čin spravedlivý, láskyplný a shovívavý. Nicméně víme o zvláštním tajemství. Bůh, ač jednoho vyvolil a druhého ne, volá každého ke svobodnému rozhodnutí. Pro nás je to nepochopitelné, ale Boží Slovo vybízí k zodpovědnosti před Bohem za naši volbu. To, že člověk přijde k Bohu, není jeho zásluha, ale bez jeho svobodného rozhodnutí by se tak nikdy nestalo. Považme velikost a majestát Boží! Uvědomuješ si dnes, že Pán volá i Tebe, pokud jsi mu ještě nedal život? Učiň tak, co nejdříve. On čeká i na Tvé vyznání!

 

Chceš-li se dozvědět více o nevyslovitelné nabídce věčné Spásy pokračuj zde.

DK

 

Články mládeže