Boží moc v našich životech

30.12.2011 22:18

        2 Paralipomenon 16:9  Oči zajisté Hospodinovy spatřují všecku zemi, aby dokazoval síly své při těch, kteříž jsou k němu srdce upřímného.

Boží síla, Boží moc! Dnešní svět je zaplaven lidmi, kteří místo zvěstování evangelia prezentují Moc shůry a učí další, jak takovou moc získat. To už je samo o sobě v rozporu se zvěstí Bible. Řekl bych, že se tito učedníci podle Mk 16:15 doslova minuli povoláním. Je pravda, že bibličtí proroci a jiní hrdinové víry zažívají s Pánem Bohem opravdu veliké věci! Vzpomeňme na Eliáše, Elizea, Daniele, Jeremiáše a mnohé další. O jejich službě by se opravdu dalo směle prohlásit to, co čteme v našem úvodním verši. Dá se to ale říct i o nás „obyčejných lidech“? Mnozí mladí křesťané na počátku své cesty pod vlivem součastné duchovní literatury, propadají malomyslnosti, když nějak stále ještě neudělali žádný ten zázrak, na jejich svědectví se neobracejí stovky lidí, nemluví v jazycích, nikoho neuzdravili atp.

            Musíme si na začátek vyjasnit, že proroctví, konání mocných skutků, uzdravování i evangelizace jsou svým způsobem obdarování. (Ef 4:11, 1 K 12:28) Nemá je každý křesťan.(1 K 12:30, 1 K 7:7, Ř 12:6) Některé dnešní církve vám budou tvrdit, že dar jazyků je znak duchovní zralosti. Mnohdy je fráze „už mluví v jazycích“ synonymem „už je spasený/patří Kristu“. Neuvědomují si však, že mluvit v jazycích může člověk i pod vlivem naprosto jiného ducha (např. bláznovství: Př 12:23, 15:2, duch bezbožnosti: Iz 28:10). Na mnoha evangelizacích neobrácení lidé mluví v jazycích, že by vám vymluvili díru do hlavy a pak přijdou domů a v Církvi už se neukážou. Nesmíme ovšem opomenout, že dar proroctví je už sám o sobě skryt v šíření evangelia (Zj 19:10: „Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“) a každý křesťan je k tomu povolán. Nicméně je pravda, že Boží Duch dává dary individuálně. (1 K 12:11) Je štědrý a na nikoho dozajista nezapomněl!

            Mám pro tebe nicméně důležitou zprávu! Pán Bůh se chce i na tvém životě oslavit! Jestli po tomhle toužíš, možná jsou následující řádky určené pro tebe.

            V Bibli je zapsána událost, kdy jsme svědky velkolepého Božího zásahu, který se udál skrz proroka, jehož jméno neznáme. Je zapsán v 1 Kr 13.kapitole. Vidíme zde proroka, který přichází do Bet-elu, aby napomenul izraelského krále Jeroboáma. Příkaz jít a mluvit byl přímý Boží rozkaz. Bylo to Boží slovo, které se stalo k onomu muži. Podmínkou také bylo, že se nemá nikde jinde zastavovat, jíst ani pít. Prorok v Bet-elu splní vše, co mu Pán Bůh přikázal, ale na cestě zpět se nechá zlanařit jiným vidoucím. Ten ho chlácholí, že dostal také Slovo od Hospodina, a že onen muž může klidně vejít k němu a posilnit se. Boží muž mu uvěří a vejde do příbytku. Vzápětí se však k němu Pán promluví skrze jeho hostitele a ohlašuje mu slova smrti.

        Tento příběh není ničím jiným, než svědectvím o poslušnosti a neposlušnosti Božímu Slovu. K tomu člověku, jenž se v pravdě drží Slova Života, plní je a zachovává, se Pán Bůh přiznává svou velikou mocí. (I když se nutně nemusí jednat o viditelný zázrak) Naopak, když se ten samý člověk od Božího slova nechá čímkoli svést, Pán Bůh ho nakonec stihne svým trestem. I když prorok neměl Boží Slovo v psané podobě, jak ho máme my, věděl naprosto jednoznačně, co je v tuto danou chvíli správné. Do té doby, dokud onen prorok jedná v souladu s tím, co mu bylo zjeveno, Pán Bůh jeho Slova potvrzuje mocí svého Svatého Ducha. Když se však nechá druhými svést od Božího Slova k lidským výmyslům a představám, hřeší a Pán Bůh jej po zásluze trestá.

        Možná se teď ptáš: „Co ale tedy po mě Pán Bůh chce?“? Možná by nám odpověděl prorok Micheáš: Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mich 6:8) Pán Bůh po tobě nechce velké věci! Nedívej se, co dělají ostatní a nezáviď jim. Pán Bůh má pro tebe svůj speciální plán, speciální obdarování, speciální službu, speciální úkoly. Na začátek to jsou často malé úkoly, které je třeba poslušně splnit (Mt 25:21). To je Boží systém: Osvědčíš-li se, bude ti svěřovat stále větší zodpovědnost (Ř 12:16). Považte, jaký by to byl karambol, kdyby otec svěřil svému čtrnáctiletému synovi vedení úspěšné firmy a požadoval trojnásobné zvýšení zisku. Velké úkoly si vyžadují připravené lidi. A příprava nějaký čas trvá. Buď pilný a trpělivý a poslušný. Snaž se růst v Božím slově a hledej svá obdarování. Snaž se najít místo, kde bys byl užitečný, i kdyby to měl být úklid ve sboru. Víš přece, že: kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lu 14:11) Takovýmto způsobem budeš i ty moci zakusit, jaké to je, když sám všemohoucí Bůh dokazuje na tvém životě svou slávu a moc. Nicméně stále zůstává pravdou tvrzení, že největší zázrak, který se pod nebem děje je ten, že si Pán Bůh používá nás, obyčejné lidi k tomu, aby uskutečňoval své záměry.

DK