Integrity life

Z milosti Boží se nám ve sboru podařilo navázat od roku 2010 spolupráci s vysokoškolskou misijní službou KVŽ Praha – nyní nově Integrity-life (zkráceně In-life), konkrétně skrze rodinu Blažkových, která při svoji službě v Hradci Králové, pomohla několika našim bratřím na cestě za Pánem Ježíšem. Již několikrát nás navštívili i se studenty z In Life Praha a posloužili v našem sboru jak prezentací svoji misijní činnosti mezi vysokoškoláky, tak i  Božím slovem, ale především řadou hlubokých osobních svědectví misijních pracovníků, kteří jsou v této službě zapojeni. A nejen to, mocným povzbuzen jsou pro nás svědectví nových bratří a sester, kterým In-life pomohla poznat Hospodina, živého Boha a přijmout Pána Ježíše Krista, jako svého osobního Spasitele a Pána. Nutno také zmínit, že pracovníci In-life pomáhají vytvořit křesťanské zázemí a jsou tak velkou oporou mládežníkům vysokoškolákům (a to i z řad našeho sboru) uprostřed „víru“ vysokoškolského života, který bývá plný obtížných duchovních zkoušek, jejichž výsledek často zásadně ovlivní další osud mladého křesťana. 

A zde něco málo o nich… 

 

Zdeněk a Eva Blažkovi

    Eva vystudovala Stavební fakultu VUT v Brně. Během svých studií se seznámila s poselstvím evangelia a začala rozvíjet vztah s Bohem (1990). Po ukončení studia pracovala jako projektantka ve stavební firmě (1993-96).

    Od roku 1997 pracuje v KVŽ  na plný úvazek, nejdříve ve službě v Brně, později v Hradci Králové. Nyní se Eva podílí na vedení služby In-life a studentské služby v Praze. Ráda přemýšlí a přednáší o tématech, která pomáhají posluchačům více porozumět Božímu srdci. Své obdarování využívá v oblasti hudby jako vedoucí chval a uctívání. Zdrojem inspirace i odpočinku je pro ni hudba a četba.

    Zdeněk vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie, geografie, občanská výchova. Při svých studiích se více seznámil s osobou Ježíše Krista. V listopadu 1995 se stal křesťanem a zapojil se do VŠ hnutí Studenti pro Krista. Po absolvování náhradní vojenské služby začal pracovat v KVŽ na plný úvazek (2000). Společně s Evou prožili vzácné roky v Brně a zejména v Hradci Králové. Od roku 2010 v Praze. Společně mají dvě děti, Lukáše (nar. 2006) a Darju (2010). Zdeněk je nyní vedoucím studentské služby v Praze a podílí se na vedení In-life

    Mezi jeho koníčky patří zejména fotbal a četba historické literatury. Zdeňkovým velkým vzorem a inspirací pro život jsou J.A. Komenský a dodnes nepřekonané hnutí Moravských bratří vyšlých v 18. století z německého Ochranova.

    Oba jsou pracovníci v In-life  na plný úvazek. Jejich hmotné zázemí je z velké míry zajišťováno pravidelnými finančními dary od bratří a sester, jimž klade tuto službu Pán na srdce.

Společné akce

29.05.2016

17.05.2015

13.11.2011