Misie

    Slovo misie je překladem latinského slova missio a znamená poslání. V naší oblasti je misie většinou chápána jako šíření křesťanské víry tzv. misionáři mezi domorodci v pralesích různých zemí. To je ale velmi zúžené pochopení, protože existují misie nejrůznějších typů a forem a nejde vždy jen o misie křesťanské. Misii provádějí i muslimové a „vyslanci“ dalších náboženství.
    Křesťanství je od počátku misijním náboženstvím. Vždyť sám Pán Ježíš Kristus svým následovníkům řekl: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal."
    I baptisté patří mezi denominace, které byly vždy misijní. Je to dáno nejen tím, že odmítáme křest nemluvňat a tedy i růst sborů tímto jednodušším způsobem. Uvádění lidí do církve bez osobního rozhodnutí a víry totiž často vede jen k formální příslušnosti k církvi. Ale důležitějším důvodem, proč se snažíme být misijní, je skutečnost, že bereme vážně učení Nového zákona. Věříme, že jedinou cestou záchrany - spasení před věčným odloučením od Boha - je osobní přijetí toho, co pro nás zástupně za naše hříchy vykonal na Golgotě Boží Syn Ježíš Kristus. Proto mají všichni lidé slyšet a pochopit tuto nabídku Boží lásky a milosti a svobodně ji buď přijmout nebo odmítnout.
    Proto se snažíme i my o misii, i když o nás (nejen zásluhou čtyřiceti let komunistického útlaku církví) dnes už neplatí to, co bylo pravdou před dvěma sty lety v době „otce baptistické misie v Evropě“ Johanna  Onckena: Každý baptista je misionářem.