Doporučené knihy

Základy teologie - Systematický průvodce biblickými pravdami

Povětšinou když někteří křesťané slyší slovo teologie, doktrína atp., mají tendenci se uleknout či si myslet, že jde o zákonictví, příkazy, zákazy atd. a uniká jim, že Písmo samé je plné vyučování o sebezjevení Boha. Ale také je o tom, co Bůh stvořil a ustanovil a o Jeho vůli k Jeho lidu; a musíme také pamatovat na to, že vše co Bůh řekl a učinil bylo dobré a to se dozvídáme v utříděném, systematickém způsobu právě v teologii.   Podle vlastních slov autora o tom, co dělá teolegie a o...

Víra, která jedná - Evangelium podle apoštolů

Už v době apoštolů hledali křesťané způsob, jak definovat vztah mezi vírou a skutky. "Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit," zdůrazňuje Pavel v listu Efezským. Naproti tomu ale Jakub prohlašuje: "Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích."   Svým typicky poutavým stylem uvádí dr. MacArthur tato zdánlivě protichůdná biblická tvrzení do souladu a zároveň přináší odpovědi na následující otázky: Co je to...

Příběh křtěnců

    Překlad Estepovy knihy je pokusem připomenout jednu poněkud opomíjenu kapitolu církevních dějin a s ní duchvní proud, na nějž jako na své dědictví navazují též čeští a slovenští baptisté. Jeho zevrubnější poznávání, k němuž chce předkládané zpracování tohoto tématu čtenáře pozvat, by je mělo vést a inspirovat k novému tvořivému svjení si tohoto dědictví. Pro čtenáře vycházející z jiných tradic to může být zase příležitost vyjasnit si a třeba někde i revidovat svůj pohled...

Principy vyslyšených modliteb

    Modlení je třeba se naučit! Mě osobně trvalo dost dlouho, než jsem pochopil rozdíl mezi jedna plus jedna a jedna krát jedna - to není, jak známo, jedno a to samé. Ani u Boha není jedna plus jedna a jedna krát jedna to stejné. Modlení je tak jednoduché, ale je třeba se to naučit. Zažíváš 100% vyslyšených modliteb?     Tato kniha ti chce odkrýt biblickou cestu k fantastickému, úžasnému modlitebnímu životu, kde bude platit "záruka vyslyšených modliteb". Bůh...

Co je evangelikální?

    Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu (Juda 1-3).     Toto je, jak si většina z nás uvědomuje, velmi zajímavý výrok. V Novém Zákoně je spíše neobvyklý....

Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století

    Jan Amos Komenský byl biskupem Jednoty bratrské na přelomu 16. a 17. století. Tato jeho nejznámější kniha určitě nezůstala nikomu během školní docházky utajena. Co jste ale možná nevěděli - a co vám určitě nikdo ve škole neřekl - že totiž druhá polovina této knihy je nádherným svědectvím o pravém obrácení, poznání jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista a nového života.     Labyrint světa je alegorií na život, který je od základu prohnilý...

Úsvit víry a mračna nad ním

    Úsvit víry a mračna nad nim je sbírka kázání knížete kazatelů Charlese Haddona Spurgeona. Za života tohoto velkého probuzeneckého kazatele 19. století, zvaného také poslední z puritánů, byla jeho kázání hojně vydávána a překládána do mnoha jazyků. Jeho nedělní kázání po řadu let ještě týž den vycházelo tiskem ve třicetitisícovém nákladu a často bylo okamžitě rozebráno. První dvě kázání jsou vlastně kapitolami ze Spurgeonovy knihy Podle zaslíbení, kde jsou součástí rozsáhlé...

To nejlepší pro jeho slávu

Nejznámější práce Oswalda Chamberse přináší soubor úvah, které jsou určeny ke krátké každodenní meditaci nad Božím slovem. Kniha je oblíbena pro autorův svěží styl i pro objevování starých i nových pokladů biblického poselství. „Je mým přáním a modlitbou, aby tato kniha posloužila čtenáři nejméně tak, jak posloužila mně. Pevně věřím, že Chambersovy úvahy budou uvítány všemi, kdo touží po důsledném následování Pána Ježíše Krista.“ (z předmluvy Otakara Vožeha)  

Byla jsem neposlušná

Měl jsem tu výsadu vyslechnout si před několika lety celý životní příběh v ucelené podobě přímo od (v té době 78 leté) autorky. Vedle toho že mě velmi zaujal, tak ve mně vzbudil i smutek, že by měl upadnout v zapomnění. Na moji otázku, zda by nechtěla tento svůj životní příběh předat v písemné formě i dalším generacím mi autorka odpověděla: „mnohokrát jsem o tom uvažovala. Jednou jsem se o to dokonce i sama pokusila, ale nemám nikoho kdo by mi s tím pomohl....“ Nabídl jsem ji tedy svou pomoc...