Články mládeže

Upřímnost nestačí

01.06.2012 13:19
Římanům 10, 2-3: Neboť jim svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podlé umění [tzn. poznání]. Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost usilujíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.            ...

Kdo bude shledán lehkým

10.05.2012 21:46
Daniel 5:27 Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.   Kdo z moderních lidí nemá dnes touhu poté, co si stoupne na váhu: být shledán lehkým, nebo alespoň lehčím, než je?! Nemělo by tomu být ale tak v případě Božího vážení. Nastane den, kdy Bůh veškeré své stvoření postaví před...

Proč Bůh přikázal Abrahamovi obřízku?

07.04.2012 14:12
    Římanům 4:11-12 - [Abraham] znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtena spravedlnost, a aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, ale...

Řád budování Božího díla

30.03.2012 20:13
Žalm 127: 1 Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé.     Náš Bůh je tak nesmírně mocný, že by mohl svoje dokonalé plány uskutečňovat i bez lidské pomoci. Jaká je však obrovská milost, když se rozhodl si k budování svojí církve použít nás, nehodné...

Nejstrašnější slova Pána Ježíše

24.03.2012 12:01
Jan 6,60 - Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?"     V Janově evangeliu čteme o tom, že Pán Ježíš lidem neříkal jen samé hezké a příjemné věci, ale i tvrdé a děsivé; z tohoto verše se dozvídáme, že mnozí učedníci se...

Jak žít k Boží slávě?

17.03.2012 12:00
Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen. (Efezským 3:20-21) Dnešní verš je nepochybně jednou z nejkrásnějších oslavných pasáží...

Být svobodný sám od sebe

09.03.2012 23:49
Marek 8,35: Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, zachrání ji.     Ačkoliv jsem jakožto úvodní verš zvolil známý výrok Pána Ježíše, chci vystavět tento článek na 1. listě Korintským, konkrétně na jeho 8.-10....

V čem spočívá malověrnost

03.03.2012 20:23
Matouš 24,31: Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: 'Malověrný, proč jsi zapochyboval?'     V rámci tohoto zamyšlení se budeme zabývat známou událostí z evangelia Matouše, kdy Pán Ježíš kráčel po vodě. Tuto událost zaznamenává také evangelium Markovo a Janovo, a vždy je...

Proč je evoluce v rozporu s Písmem svatým

20.02.2012 11:40
    2. Petrův 3:5 Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím. V dnešní moderní společnosti panuje názor, že svět vznikl Velkým třeskem, život náhodou a jednotlivé druhy postupnou evolucí - nevyjímaje...

Dlužníci lásky

17.02.2012 21:40
    Římanům 13,8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.     Častým steskem křesťanů na církev v dnešní době je, že v ní je málo lásky. „Málo se milujeme, bratři a sestry, musíme se milovat více“,...
1 | 2 | 3 | 4 >>